NAPREDAK GRADNJE NOVOG STAMBENOG OBJEKTA U VRTOVIMA RIVERINE